Coaching

Persoonlijke Coaching

Waar liggen mijn talenten?
Ik heb het gevoel dat ik leef met een rem er op. Wat houdt mij tegen?
Vaak wordt gezegd dat ik niet flexibel ben. Waar komt dat vandaan?
Ben ik geschikt voor de gevraagde functie? Ik heb zelf enorme twijfel.
Mijn loopbaan neemt een andere wending. Hoe kan ik het beste hiermee omgaan?
Ik ben moe en voel me uitgeblust.
Ik oordeel sterk over mijzelf en anderen.
Ik ben niet tevreden met mijn huidige baan, maar weet niet wat ik wil.

Bovenstaand zijn voorbeelden opgenomen van (vraag)stellingen die wij in onze coachingspraktijk tegenkomen. Een persoonlijke vraag vormt het startpunt en rode draad van de coaching. Door het analytische karakter van deze coaching worden jouw (onbewuste) kwaliteiten en blokkades in je onderstroom ontdekt. Onderstaand is deze focus weergegeven, waarbij de groene pijl staat voor de reis die ik met jou als coachee door het onbewuste kan maken.

Als coach maak ik gebruik van belevingsgerichte interventietechnieken, waarbij jij als coachee zelf tot inzicht kan komen. Op deze wijze zal jouw inzicht daadwerkelijk tot een blijvende authentieke verandering leiden. Dit is een belangrijk onderscheid ten opzichte van gedragsmatige coaching. De coach is dan meer een adviseur, maar het risico is dat het niet beklijft omdat het niet “jouw ding” is.

 

Mogelijke resultaten van coaching

  • Verdiepend inzicht en vrijmaken van mogelijke blokkades;
  • Focus op het blijven activeren van het persoonlijke leiderschap en een eigen koers;
  • Vergroting zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en effectiviteit;
  • Zien van kansen en uitdagingen.

 

Proces en Me.-talentenscan

In een intake-gesprek kan nader kennis worden gemaakt en zal blijken of ik de juiste persoon ben om jou te begeleiden bij je vraagstelling. Een duidelijk beeld krijgen van jouw vraagstelling is een belangrijke voorwaarde om in een later stadium het inzicht te verkrijgen.

Tijdens dit gesprek kan een competentie- en ontwikkelingsmeting worden uitgevoerd. Hiervoor wordt de Me.-talentenscan (TheTrueTalentTeam) ingezet. Het unieke aan dit instrument is dat het niet alleen zicht geeft op jouw competenties en ontwikkelpunten, maar ook op de competenties die je als aangepast gedrag inzet. Je wordt je meer bewust van competenties die niet vanuit innerlijke drijfveren ontstaan, maar louter door aanpassing. Hierdoor zal het werkplezier toenemen en stress en vermoeidheid verminderen. Deze diepgang wordt bereikt door in de meting gebruik te maken van een combinatie van teksten (cognitief) en afbeeldingen (beleving).

De uitkomst van deze meting kan worden beschouwd als een “praatplaat”, waarmee je houvast krijgt om de nieuwe inzichten te kunnen plaatsen. Het is geen “glazen bol” die je vertelt wat de uitkomst is. Alleen het zelf komen tot inzichten zorgt voor een werkelijk beklijven. Tijdens het traject kunnen bijvoorbeeld tekeningen, systemische opstellingen, visualisaties en sprookjes worden ingezet om het onbewuste voelbaar te maken.

Een coachingstraject bestaat uit drie tot zes gesprekken van anderhalf uur. De coachingsgesprekken kunnen plaatsvinden in onze werkruimte in Nuenen (nabij Eindhoven). Als alternatief kunnen de gesprekken op jouw bedrijfslocatie plaatsvinden.

Voor meer informatie kan je mailen naar paul@rustige.nl of bellen met 06 407 444 94.

“Maar de onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied”

Lyrics Stef Bos

Competentiemeting maakt authenticiteit inzichtelijk

In hoeverre sluiten jouw competenties aan bij jouw eigen verwachtingen of de eisen van de organisatie?
Wat levert jouw (management)team aan de buitenwereld?
Sta je voor een studie- of beroepskeuze?
Sluit jouw medewerker of sollicitant aan bij de eisen en verwachtingen van jouw team of organisatie?

 

Competentie denken

In veel organisaties is er sprake van een probleemgerichte benadering, waarin de essentie van de mens wordt gemist. Een organisatie kan worden beschouwd als een organisch systeem, waarvan de onbewuste aansturingmechanismen zowel bij het individu als organisatie gemeten én ontwikkeld kunnen worden. Paul Rustige maakt gebruik van een gestandaardiseerde methodiek die zorgt voor een transparante beoordeling. Het stelt jou in staat de competenties die de essentie van het functioneren weergeven, eenduidig te formuleren en te stroomlijnen.

 

De aanpak

Mensen zijn belangrijk. Organisaties zijn gebaat bij goede mensen. Effectiviteit van mensen vormt het onderscheid tussen succesvolle en niet-succesvolle organisaties. Het is daarom de kunst de medewerkers, de manager en het team ruimte en gelegenheid te bieden voor competentieontwikkeling. Paul brengt aan de hand van een nauwkeurige analyse in kaart welke competenties (kennis, houding en vaardigheden) in jouw organisatie aanwezig zijn of moeten worden ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een verdiepend inzicht in de persoonlijke effectiviteit, ondernemerschap, leiderschap en andere sleutelfactoren voor effectief functioneren binnen jouw organisatie. Dit inzicht kan je inzetten bij de selectie van de meest geschikte kandidaat, bij de ontwikkeling van mensen en het ontplooien van talenten.

 

Het instrument

De Me.-talentenscan is ontwikkeld door de TheTrueTalentTeam. Het meet de werkelijke kerncompetenties en ontwikkelpunten van het individu, groep of totale organisatie. Het Me. is gebaseerd op het gedachtegoed en ontwikkelingsmethodiek van de psychiater Prof. Dr. C.G. Jung. In de theorie van Jung staat het inzicht in het eigen functioneren centraal. Het individu leert zijn “Zelf” kennen, waardoor hij zicht krijgt op zijn persoonlijke projecties, competenties, ontwikkelgebieden én gedrag. Uniek aan dit instrument is de combinatie van (archetypisch) beeld en tekst. Hierdoor wordt niet alleen het hoofd maar ook de buik gebruikt.

 

Hoe werkt het?

De Me.-meting is het vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling. Elke medewerker krijgt een persoonlijke intake. Tijdens dit eerste gesprek vindt de Me.-meting plaats en worden de competenties in kaart gebracht. Vervolgens wordt aan de hand van dit competentiemodel een persoonlijk competentieprofiel geformuleerd. Het competentieprofiel maakt kerncompetenties en ontwikkelpunten inzichtelijk. De uitkomsten van de Me.-meting worden persoonlijk teruggekoppeld. Daarbij wordt ingegaan op kerncompetenties en -kwaliteiten, persoonlijke ontwikkelpunten, allergieën en aangeleerd (aangepast) gedrag. De medewerker ontvangt tot slot een persoonlijke rapportage welke richting geeft aan de persoonlijke ontwikkeling.

Bij de selectie van nieuw personeel (assessment) – of het bepalen van doorgroeimogelijkheden – zijn competentieprofielen goede graadmeters. Het identificeren van de aanwezige kwaliteiten (de competenties) verschaft inzicht in het potentieel van een kandidaat of medewerker en stelt een organisatie in staat om competenties op elkaar af te stemmen, te sturen en verder te ontwikkelen.

 

Teamsessie

De Me.-metingen kunnen zowel individueel als groepsgewijs (managementteams, projectteam, programma’s, afdelingen) worden uitgevoerd. Binnen een groepsessie worden de competenties van medewerkers vanuit een 360-graden perspectief in kaart gebracht. Zo wordt inzicht verkregen in de persoonlijke kwaliteiten en competenties van elkaar. Dit is het vertrekpunt voor de vraag; hoe kan het team haar competenties versterken, gegeven de context, ambitie of veranderopgave van het team of organisatie in haar geheel? Hierbij wordt gestreefd naar heldere afspraken over de follow-up. Deze follow-up kan bestaan uit de persoonlijke ontwikkeling en de versterking van het team en onderlinge support. De afspraken worden SMART vertaald: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Het gaat om zowel maatregelen voor de korte termijn (quick-wins) als middellange termijn (structureel, toekomstgericht). Daarbij wordt in overleg met jou een vorm gekozen die eenvoudig presentabel gemaakt kan worden.

Voor meer informatie kan je mailen naar paul@rustige.nl of bellen met 06 407 444 94.

Trainingen via Coachingsbedrijf

Rustige Coaching & Advies is mede-eigenaar van het Coachingsbedrijf. Paul geeft daar trainingen van het Me. en We.-instrument en leidt op tot analytisch en loopbaan coach. Voor meer informatie over trainingen en data: www.coachingsbedrijf.nl

Referenties

Onderstaand de referenties van een aantal mensen die je zijn voorgegaan:

  • Passie, dat was waar ik op zoek naar was. Passie als drijfveer, om te kunnen ontwikkelen. Paul heeft me geholpen met het vinden van die passie. Eerst door de me- meting en dit te gebruiken als vertrekpunt. Een reis in eigen tempo, zonder druk. Dit zodat het mijn eigen onderzoek zou worden naar wat er in mijn onderbewustzijn speelde zodat ik dit bewust kan gaan gebruiken. Paul heeft in meerdere sessies de juiste voorwaarden weten te scheppen om dit te vinden. Ik kan dan ook Paul van harte aanbevelen als persoonlijke coach, hij heeft mij enorm geholpen met mijn zoektocht! – R. van Hoorn
  • Paul heeft mij handvaten gegeven om met de juiste energie weer zelfverzekerd en daadkrachtig te kunnen communiceren. Dit heeft mij innerlijke rust en stabiliteit gegeven in mijn bedrijfsvoering. – Henry den Ouden 123D Producties
  • Hulp bij realiseren van Visie. Wouter Coenradie eigenaar van Ingenieursbureau Coenradie vertelt enthousiast over de bijdrage van ISTN aan zijn business: “In 2010 formuleerde ik samen met Wim van Nunen (van Win-Win Marketing & Branding) de Visie 2020, voor ons landmeetkundig Ingenieursbureau. We hebben onze SW/OT en omgeving goed in beeld gebracht en daarmee, op basis van mijn toekomstbeeld en ambities, een realistisch doel gesteld voor 2020. Dit is kernachtig samengevat als: ‘World-Class Surveying Solutions’, en verder uitgewerkt.” Zie ook: http://www.coenradie.nl/profiel/ “Vervolgens is deze op diverse manieren gecommuniceerd naar de medewerkers. Een van de dingen die we gedaan hebben is een lied gecomponeerd en geschreven, met daarbij een video-clip, waarin onze Visie, Waarden en doelstellingen tot uiting kwamen. Dat was een grote hit, maar we moesten meer doen. We moesten onze mensen uitrusten met de kennis en middelen om de gestelde doelen te helpen bereiken. Op gebied van training en begeleiding hebben Jef van Wingerden en Paul Rustige dit op zich genomen en onze mensen de bagage meegegeven die ze nodig hadden om de doelen te bereiken. Inmiddels zijn we bijna halverwege en ben ik heel tevreden met hetgeen we – ondanks de moeilijke economische omstandigheden – bereikt hebben, mede dankzij Paul Rustige en ISTN.” – Wouter Coenradie
  • Het is steeds weer verbluffend om te zien, hoe treffend Me. competentiemeting de in aanleg aanwezige kwaliteiten en kwetsbaarheden weerspiegelt. – Carla Renders, Eckart College
  • Me.tool laat zien dat er meerdere wegen zijn naar een gemeenschappelijk einddoel en belicht de voor jou optimale weg met een coachingsaanpak op maat. – C. Theunissen, Eckart College
  • De tweedaagse sessie ME.1 coachingopleiding was een succes. Jullie zijn er volledig in geslaagd om de groep van 7 personen via een open communicatie en weloverwogen leertraject naar een hoogtepunt te brengen. Alle deelnemers voelden zich veilig om in de groep te communiceren over hun eigen profieltest. Behalve om je doel te bereiken als coach is het ook van groot belang voor de eerste aanzet naar de doorontwikkeling van je persoonlijke profiel. Jullie waren zelf zeer deskundig in het maken van vertaalslagen van de resultaten van de persoonlijke profielen naar praktijksituaties. Uit de vele gesprekken met de groep kwamen regelmatig heldere analyses. Zodoende kregen wij een goed beeld hoe jezelf als coach straks te werk kan gaan. Kortom, zeer interessant, leerzaam en goed gestructureerd. Ik zie het als een zeer uitgebreide introductie die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier de ME.-talentscan af te nemen. De praktijk en de intervisies zullen de verdere vaardigheid moeten aanscherpen. Mijn complimenten nogmaals voor de zeer ontspannen wijze waarop jullie ons in 2 dagen naar een nieuw vaardigheidslevel hebben gebracht. – Frank Brouwers, Eckart College

Project Management

Contact

Stuur een bericht

of bel 06 407 444 94

Niet leesbaar? Nieuwe anti-spam code captcha txt