Kom met je team en organisatie in de Flow

 in Blog

FLOW

Gemotiveerde medewerkers zijn cruciaal om als organisatie klantgericht en flexibel te kunnen blijven inspelen op de sterke veranderingen in de omgeving. Vanuit onze jarenlange ervaring, binnen met name de IT-sector, weten wij dat wanneer mensen hun werkelijke talenten kunnen gebruiken, zij het meest gemotiveerd zijn. Aandacht voor vakinhoudelijke trainingen én persoonlijke ontwikkeling hoort daarbij. Een medewerker die zicht heeft op zijn/haar energie gevende talenten en de mogelijke valkuilen die energie kosten, zal meer verantwoordelijkheid nemen en  initiatief ontplooien. De combinatie van een teamambitie en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers heeft een grote impact op de gehele organisatie, waardoor er een positieve flow ontstaat.
Bijkomende voordelen van deze zelfsturing zijn de afname van zowel werkstress als mogelijke uitval.

Iedereen heeft weleens ervaren dat het echt lekker loopt in een team/project en dat onverwachte prestaties worden geleverd. Dit wordt “flow” genoemd. Het is vaak lastig te duiden hoe dit ontstaat. Het is er op eens. In onderstaande afbeelding zijn de acht elementen (lichtgroene rechthoeken) opgenomen om in de flow te komen en er in te blijven. Alle acht de elementen verdienen aandacht. Als één element geen aandacht krijgt is het vrijwel niet mogelijk om in de flow te komen. In de donkergroene ovalen zijn de mogelijke diensten en interventies opgenomen die het Coachingsbedrijf kan bieden.

Flow diagram door Paul Rustige

Het Flow-concept is geïnspireerd op het boek “Flow” van Marc Lammers

 

Om in de flow te komen dienen vaardigheden en uitdagingen in balans te zijn. Te weinig vaardigheden kunnen tot stress leiden – te weinig uitdaging kan tot verveling leiden.
De Me. talentenscan (eerste groene ovaal) is voor de medewerker een startpunt om meer aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling te geven. Dit draagt enerzijds bij tot het verhogen van zijn/haar vaardigheden, anderzijds vormt het persoonlijk (leer)doel ook een duidelijke uitdaging. De collectieve ambitie en het gezamenlijk doel maken de uitdaging compleet.
In de sessie Team-ontwikkeling worden persoonlijke sterke punten, kwetsbare kanten en doelen besproken, waardoor meer begrip en respect voor elkaar ontstaat. De medewerkers worden in hun kracht gezet en doen dingen waar ze goed in zijn. De gezamenlijke normen en waarden (wat vinden we belangrijk) vormen de teamwaarden. Het startpunt voor onze dienstverlening is telkens het vraagstuk van jouw organisatie.

ME. TALENTENSCAN

Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de Me.-talentscan. Deze scan is ontwikkeld door TheTrueTalentTeam. De kracht van dit instrument is dat het met tekstkeuzes niet alleen het gedrag zichtbaar maakt, maar ook de onbewuste drijfveren (natuurlijke aanleg) op basis van positieve of negatieve associaties met afbeeldingen. Onderstaand zijn deze verbanden weergegeven.

De Me.-meting is het vertrekpunt voor de persoonlijke ontwikkeling. Elke kandidaat krijgt een persoonlijke intake. Tijdens dit eerste gesprek vindt de Me.- meting plaats en worden de talenten en competenties in kaart gebracht.
De uitkomsten van de Me.- meting worden persoonlijk teruggekoppeld. Daarbij wordt ingegaan op de kerncompetenties, ontwikkelpunten, kwetsbare kracht, blokkades en aangeleerd gedrag. De kandidaat ontvangt tot slot een rapportage welke richting geeft aan de persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het formuleren van een persoonlijk doel.
De Me.-scan wordt door het Coachingsbedrijf ingezet in het bedrijfsleven, scholen en voor particulieren.

RESULTATEN TALENTSCAN

 • Zicht op persoonlijke ontwikkelpunten op basis van natuurlijk talent en kwetsbare kracht
 • Beter zicht op persoonlijke energiebalans. Vermindering werkstress en mogelijke gelatenheid
 • Persoonlijke (leer)doelen zijn te formuleren
 • Bewustwording persoonlijk leiderschap (nemen van verantwoordelijkheid)

WE. TEAMPROFIEL

De individuele Me.-talentenscans kunnen tot een teamprofiel worden gecumuleerd. Hierin wordt goed zichtbaar waar de kracht van het team ligt, wat de mogelijke ontwikkelpunten zijn en waar het team competenties te kort komt. Dit wordt in een gezamenlijke workshop besproken, waarna samen met het team de huidige taak- en rolverdeling kan worden aangescherpt. Deze aanscherping houdt in dat de teamleden worden ingezet op de werkzaamheden waar ze goed in zijn en energie van krijgen. De openheid over elkaars talenten en kwetsbare krachten leidt vaak tot verrassende resultaten op het gebied van samenwerking. De onderlinge verschillen worden gewaardeerd en als kracht ingezet om het gezamenlijk resultaat te behalen.

De volgende stap is het definiëren van het gezamenlijk doel en teamwaarden. Door dit in een teamsessie gezamenlijk vast te stellen, zal het team zich beter kunnen verbinden met het doel en teamwaarden. Dit in tegenstelling tot opgelegde doelen of kpi’s.

RESULTATEN TEAMSESSIE

 • De productiviteit en positiviteit van uw teams worden meetbaar vergroot
 • De gestelde doelen worden bereikt door de focus op het teamdoel, teamwaarden en het commitment
 • Door het wederzijds begrip en respect zullen knelpunten besproken worden (continue verbeterproces)
 • Door gebruik te maken van de individuele talenten van de teamleden wordt 1+1 werkelijk 3

ASSESSMENTS

Assessments kunnen worden ingezet bij externe sollicitaties of bij het toetsen voor interne doorgroei mogelijkheden. Het ontwikkelassessment is niet alleen gericht op het krijgen van een beeld over de aanwezigheid van competenties, maar gaat ook in op de mogelijke ontwikkelruimte van deze competenties. Er wordt breder gekeken dan alleen de functierelevante competenties. Dit komt goed tot uitdrukking in de onderstaande afbeelding.

In een voorbereidend gesprek met de opdrachtgever wordt het vereiste functieprofiel samengesteld. Het ontwikkelassessment bestaat enerzijds uit de Me.-talentenscan en anderzijds uit een persoonlijk gesprek met de kandidaat. Het assessment wordt uitgevoerd door twee assessoren. Hierdoor ontstaat een zo’n objectief mogelijk beeld van de kandidaat. Ondanks de ruime ervaring van de assessoren kan hun beeld van de kandidaat door de eigen onbewuste processen en voorkeuren worden gekleurd. Door gebruik te maken van het vier ogen principe wordt dit voorkomen.

RESULTATEN ASSESSMENT

 • Beeld van de mate van “fit” voor de betreffende rol en uw organisatiecultuur
 • Zicht op talenten, ontwikkelmogelijkheden en kwetsbare kracht
 • Inzicht in hoeverre een nieuw teamlid de kracht van een team aanvult of versterkt
 • Ondersteunend aan het belangrijke onderbuikgevoel

PERSOONLIJKE COACHING

Naast de Me.-talentscan bieden wij de mogelijkheid voor een persoonlijk coachingstraject. De aanleiding hiervoor kan zijn dat de kandidaat met bepaalde vragen aan het worstelen is. Onderstaand zijn voorbeelden opgenomen van (vraag)stellingen die wij in onze coachingspraktijk zijn tegengekomen.

 • Waar liggen mijn talenten? Ik heb het gevoel dat ik leef met een rem er op. Wat houdt mij tegen?
 • Vaak wordt gezegd dat ik niet flexibel ben. Waar komt dat vandaan?
 • Ben ik geschikt voor de gevraagde functie? Ik heb zelf enorme twijfel.
 • Mijn loopbaan neemt een andere wending. Hoe kan ik het beste hiermee omgaan?
 • Ik ben moe en voel me uitgeblust. Ik ervaar stress en het gevoel van moeten in plaats van zelf willen.
 • Ik oordeel altijd sterk over mijzelf en anderen.

Deze vraagstelling vormt het startpunt en rode draad van de persoonlijke coaching. Door het analytische karakter van de coaching worden ook de onbewuste kwaliteiten en blokkades voor de coachee inzichtelijk. Onderstaand is deze focus weergegeven, waarbij de groene pijl staat voor de reis die met de coachee door het onbewuste wordt gemaakt.

Er wordt gebruik gemaakt van belevingsgerichte interventietechnieken. Op deze wijze zal het inzicht daadwerkelijk tot een blijvende authentieke verandering leiden. Dit is een belangrijk onderscheid ten opzichte van gedragsmatige coaching. De coach is dan meer een adviseur, maar het risico is dat het niet beklijft omdat het niet iets van de coachee zelf is.

Naar verwachting zijn er tussen de 5 en 10 sessies nodig om de medewerker de inzichten te laten ontdekken.

RESULTATEN COACHING

 • Verdiepend inzicht en vrijmaken van mogelijke blokkades
 • Focus op het blijven activeren van het persoonlijke leiderschap
 • Vergroting zelfbewustzijn, zelfvertrouwen of effectiviteit
 • Zien van kansen en uitdagingen
Recente berichten
Stuur een bericht

of bel 06 407 444 94

Niet leesbaar? Nieuwe anti-spam code captcha txt